Mission Karmayogi

Posted on : 03-09-2020 | Back | Print

Government of India has approved on 2 September 2020 "Mission Karmayogi", the National Programme for Civil Services Capacity Building (NPCSCB). The civil service is a key national instrument for delivering on government’s policies and plans.


The key elements of Mission Karmayogi are:


(i) To create a new national architecture for capacity-building in the civil services. It will leap from training to continuous capacity-building.


(ii) To set global standards in civil service capacity-building by harnessing technology that leapfrogs over current shortcomings and limitations.


(iii) The new architecture, which will be credible and autonomous, reflects the personal importance that Prime Minister Shri Narendra Modi accords to civil service capacity-building. The Prime Minister's Public Human Resources Council will provide strategic guidance to a newly created Capacity Building Commission that will supervise this process.


(iv) A new state-of-the-art digital platform, iGOT-Karmayogi platform will be created to bring together civil servants and curated training content generated by top institutions, start-ups and individuals.


(v) Innovations are being introduced in policy, in institutions, in defining the competencies that civil servants require, in delivery (through iGOT-Karmayogi), in monitoring and evaluation and in overall human resource management of the Government.


(vi) A new e-Human Resource Management System (e-HRMS) will digitally manage the service matters of 20 million civil servants.


(vii) The Mission will bring transformative change in civil service capacity and work culture. This will add to India’s competitive advantage as a nation.


(viii) It will expose civil servants to global best practices while ensuring that they remain rooted in the Indian ethos.


(ix) The new framework will create a 21st century civil service focused on delivering Ease of Living, Ease of Doing Business, Citizen Centricity and governance reform at its core.


(x) The Mission Karmayogi will create a change in mindset by its emphasis on roles rather than rules; by continuous upgradation; by emphasizing competencies and activities.


*******ລັດຖະບານອິນເດຍ ໄດ້ອະນຸມັດ ໂຄງການ "Mission Karmayogi" ໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ 2020 ເຊິ່່ງເປັນ ໂຄງການແຫ່ງຊາດເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດຖະກອນ (NPCSCB). ພະນັກງານລັດຖະກອນແມ່ນເປັນອົງປະກອບຫລັກໃນການສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານຂອງລັດຖະບານ.


ຫນ້າທີ່ພືນຖານຂອງໂຄງການ "Mission Karmayogi" ມີດັ່ງນີ:


(I).ສ້າງສະຖາປັດຕະຍະກຳແຫ່ງຊາດແບບໃຫມ່ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດຖະກອນ. ແລະ ເປັນການປ່ຽນແປງຢ່າງກະໂດດເພື່ອສືບຕໍ່ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ


(II).ເພື່ອກຳນົດມາດຕະຖານໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນໃນທົ່ວໂລກໂດຍການຄວບຄຸມເຕັກໂນໂລຊີທີ່ສາມາດພັດທະນາຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ຈຳກັດໃນປະຈຸບັນ


(III). ສະຖາປັດຕະຍະກຳໃນຍຸກໃຫມ່ ທີ່ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂຶ້ນດ້ວຍຕົວຂອງມັນເອງ ສະທ້ອນຂອງຄົນທີ່່ ທ່ານນາຍົກ ນາເລັນດາ ໂມດີ ໄດ້ຍົກຂຶ້້ນມາເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ຂະແຫນ່ງ ລັດຖະກອນ. ສະພາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງລັດ ຈະໄດ້ໃຫ້ຄວາມແນະນຳອັນເປັນຍຸດທະສາດໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດທີ່ຫາກໍ່ຖືກສ້າງຂຶ້້ນໃຫມ່ ເຊິ່ງຈະໃຫ້ທິດຊີນຳໃນຂະບວນການນີ້


(IV) ເນື່ອງຈາກໃນຍຸກດີຈີຕອນ ທີ່ອີງໃສ່ສິນລະປະເປັນຫລັກ Karmayogi Platform ຈະໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຮວບຮ່ວມເອົາບັນດາລັດຖະກອນ ແລະ ຝຶກອົບຣົ່ມ ເຖິງວຽກງານພາຍໃນຫໍພິພິທະພັນ ທີ່ມີເນື້ອໃນຈາກສະຖາບັນລະດັບສູງ.


(V) ບັນດານະວັດຕະກຳຕ່າງໆ ແມ່ນຖືກນຳສະເຫນີ ໃນນະໂຍບາຍ, ສະຖາບັນ, ໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ໃນການຕິດຕາມການປະເມີນຜົນ ແລະ ໃນຂະແຫນງການຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແຫ່ງລັດ.


(VI) ການໃຊ້ລະບົບການຈັດຕັ້ງພະແນກບຸພາລະກອນໃຫມ່ (e-HRMS) ຈະສະດວກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຈັດຕັ້ງພະນັກງານລັດຖະກອນໄດ້ເຖິງ 20 ລ້ານຄົນ.


(VII) ການມອບຫມາຍຫນ້າວຽກຈະມີປະສິດຕິພາບຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມຫລາກຫລາຍດ້ານວັດທະນາທຳຂອງຫນ້າວຽກ. ນີ້ຈະເປັນຂໍ້ດີຂອງປະເທດອິນເດຍໃນການແຂ່ງຂັນລະດັບປະເທດ.


(VIII) ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານມີບົດບາດສູ່ເວທີສາກົນໃນການຈັດຕັ້ງຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ຍັງຄົງບົນພື້ນຖານລະບົບຈັດຕັ້ງຂອງປະເທດອິນເດຍ.


(IX) ໃນຫນ້າທີວຽກຈະເພີ່ມທັກສະສັດຕະວັດທີ21 ເຊິ່ງສົ່ງເສີມດ້ານການໃຊ້ຊີວິດ, ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ເປັນຈຸດສູນກາງຂອງພົນລະເມືອງ, ເປັນສິ່ງສຳຄັນຂອງການປະຕີຮູບດ້ານການປົກຄອງ.


(X) The Mission Karmayogi ຈະປ່ຽນແປງດ້ານທັດສະນະຄະຕິໂດຍການສົ່ງເສີມບົດບາດອັນຄຳຄັນຫລາຍກວ່າກົດລະບຽບ, ມີການຍົກລະດັບ, ໂດຍເນັ້ນຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງພະນັກງານ.

Mission Karmayogi PIB Press Release

Mission Karmayogi Media Briefing


*****Go to Top | Back | Print

 
  •     The Embassy
  •     Consular Services
  •     Bilateral Relations